Masz żadnych produktów w koszyku.
Zaopatrzenie gabinetów GRYFAR

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i ochronie prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej, działającej pod adresem internetowym www.gryfar.pl( zwanej dalej sklepem medycznym lub Administratorem.)

„Użytkownik” w rozumieniu niniejszej informacji oznacza osobę fizyczną korzystającą z serwisu sklepu medycznego Gryfar

Korzystanie ze sklepu medycznego Gryfar jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w  niniejszej informacji

Dane osobowe

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) informujemy,  że administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania z usług sklepu medycznego Gryfar jest :

Joanna Nazarko-Sadowska
ul. Legionowa 30 lok. 3
15-281 Białystok

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

Dane osobowe przetwarzane są w celu  sprzedaży wyrobów medycznych.

W czasie rejestracji Administrator  gromadzi i dalej przetwarza dane podane przez Użytkownika w udostępnionych formularzach. Dane te obejmują:

  1. nazwisko i imię,
  2. adres e-mail,
  3. adres zamieszkania lub siedziby,
  4. adres korespondencyjny,
  5. numer telefonu.
  6. NIP lub PESEL
  7. dane o płatnościach

W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innego działania mającego na celu wyrażenie przez Użytkownika jednoznacznej, wyraźnej i dobrowolnej zgody mającej na celu umożliwienie korzystania ze  sklepu medycznego Gryfar. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych oznaczonych w sklepie medycznym Gryfar jako wymagane jest wymogiem ustawowym i umownym a także jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Użytkownika lub rejestracji Użytkownika w sklepie  medycznym Gryfar. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe dokonanie rejestracji Użytkownika lub zawarcie umowy i realizacja usługi na rzecz Użytkownika.

 

 

Podstawą przetwarzania przez sklep medyczny Gryfar danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy kupna-sprzedaży leków, suplementów, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów  medycznych, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia).

W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez sklep medyczny Gryfar informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, pod postacią dedykowanych wiadomości elektronicznych lub newslettera, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest  wyraźna, jednoznaczna, dobrowolna i świadoma zgoda użytkownika, którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe  w związku z tym przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

Powierzenie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w niniejszej Informacji, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz sklepu medycznego Gryfar usługi, np. hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

Sklep medyczny Gryfar powierza na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Rozporządzeniem przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których mowa w niniejszej informacji innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na rzecz sklepu medycznego Gryfar usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień dokonanych poprzez Serwis takich jak:firmy kurierskie i pocztowe, firmy informatyczne i firmy zabezpieczające zarządzanie i wsparcie infrastruktury IT, kancelarie prawne, firmy księgowe. W przypadku korzystania przez Użytkownika z płatności elektronicznych lub kart płatniczych, Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.

Prawa  Użytkownika

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, oraz prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika na podstawie zgody, tak jak ma to miejsce w celu marketingu usług i produktów własnych, Użytkownik może taką zgodę wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Sklepu medyczny Gryfar umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.

Zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Kontakt

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się ze sklepem medycznym Gryfar w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób sklep medyczny Gryfar wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych oraz w celu wykonania należnych Użytkownikowi praw. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej: biuro@gryfar.pl

Zmiana zapisów Informacji o przetwarzaniu danych osobowych i ochronie prywatności.

Sklep medyczny Gryfar  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Informacji i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej Informacji będą publikowane w witrynie internetowej www.gryfar.pl

Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Informacji Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.